Usage Statistics for www.mmsolutions.info

Summary Period: November 2020
Generated 01-Dec-2020 03:35 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 3812
Total Files 2839
Total Pages 3296
Total Visits 645
Total KBytes 11631
Total Unique Sites 461
Total Unique URLs 20
Total Unique Referrers 51
Total Unique User Agents 133
. Avg Max
Hits per Hour 5 55
Hits per Day 127 197
Files per Day 94 142
Pages per Day 109 184
Sites per Day 15 44
Visits per Day 21 42
KBytes per Day 388 1491
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.48% 2839
Code 302 - Found 5.14% 196
Code 304 - Not Modified 0.03% 1
Code 404 - Not Found 20.36% 776

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 119 3.12% 98 3.45% 106 3.22% 16 2.48% 17 3.69% 315 2.70%
2 79 2.07% 69 2.43% 72 2.18% 17 2.64% 13 2.82% 135 1.16%
3 133 3.49% 92 3.24% 108 3.28% 24 3.72% 21 4.56% 325 2.80%
4 100 2.62% 85 2.99% 88 2.67% 23 3.57% 19 4.12% 186 1.60%
5 29 0.76% 20 0.70% 24 0.73% 5 0.78% 7 1.52% 111 0.95%
6 113 2.96% 90 3.17% 103 3.12% 18 2.79% 14 3.04% 280 2.41%
7 145 3.80% 132 4.65% 137 4.16% 23 3.57% 19 4.12% 261 2.25%
8 137 3.59% 119 4.19% 128 3.88% 20 3.10% 19 4.12% 132 1.13%
9 176 4.62% 108 3.80% 118 3.58% 15 2.33% 44 9.54% 168 1.44%
10 119 3.12% 93 3.28% 111 3.37% 19 2.95% 19 4.12% 232 1.99%
11 113 2.96% 101 3.56% 103 3.12% 13 2.02% 12 2.60% 160 1.38%
12 169 4.43% 130 4.58% 147 4.46% 19 2.95% 22 4.77% 1004 8.63%
13 139 3.65% 95 3.35% 109 3.31% 18 2.79% 21 4.56% 397 3.42%
14 116 3.04% 101 3.56% 102 3.09% 14 2.17% 17 3.69% 230 1.98%
15 113 2.96% 94 3.31% 101 3.06% 19 2.95% 18 3.90% 135 1.16%
16 139 3.65% 113 3.98% 123 3.73% 21 3.26% 27 5.86% 306 2.63%
17 111 2.91% 83 2.92% 92 2.79% 20 3.10% 28 6.07% 143 1.23%
18 108 2.83% 74 2.61% 99 3.00% 20 3.10% 21 4.56% 876 7.54%
19 197 5.17% 142 5.00% 184 5.58% 27 4.19% 31 6.72% 1362 11.71%
20 197 5.17% 131 4.61% 169 5.13% 38 5.89% 43 9.33% 1491 12.82%
21 115 3.02% 81 2.85% 99 3.00% 36 5.58% 38 8.24% 199 1.71%
22 103 2.70% 82 2.89% 95 2.88% 29 4.50% 27 5.86% 136 1.17%
23 166 4.35% 103 3.63% 154 4.67% 42 6.51% 44 9.54% 424 3.64%
24 164 4.30% 108 3.80% 140 4.25% 39 6.05% 42 9.11% 1059 9.10%
25 133 3.49% 90 3.17% 109 3.31% 28 4.34% 30 6.51% 160 1.37%
26 121 3.17% 93 3.28% 109 3.31% 31 4.81% 36 7.81% 231 1.98%
27 123 3.23% 88 3.10% 107 3.25% 27 4.19% 36 7.81% 236 2.03%
28 146 3.83% 87 3.06% 95 2.88% 18 2.79% 28 6.07% 404 3.48%
29 110 2.89% 82 2.89% 97 2.94% 17 2.64% 20 4.34% 68 0.59%
30 79 2.07% 55 1.94% 67 2.03% 14 2.17% 20 4.34% 467 4.01%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 137 3.59% 4 125 4.40% 4 134 4.07% 3 90 0.78%
1 6 189 4.96% 4 142 5.00% 5 157 4.76% 18 555 4.77%
2 5 171 4.49% 4 138 4.86% 4 149 4.52% 12 366 3.15%
3 7 236 6.19% 5 151 5.32% 7 212 6.43% 37 1123 9.65%
4 8 244 6.40% 4 131 4.61% 4 149 4.52% 9 269 2.31%
5 5 161 4.22% 4 137 4.83% 4 148 4.49% 22 655 5.63%
6 6 185 4.85% 4 137 4.83% 5 152 4.61% 11 339 2.91%
7 5 159 4.17% 4 124 4.37% 4 138 4.19% 26 779 6.70%
8 4 149 3.91% 4 125 4.40% 4 137 4.16% 12 374 3.21%
9 5 152 3.99% 4 125 4.40% 4 138 4.19% 9 261 2.25%
10 4 126 3.31% 3 108 3.80% 3 114 3.46% 14 409 3.52%
11 6 183 4.80% 4 134 4.72% 5 160 4.85% 29 880 7.56%
12 5 159 4.17% 4 130 4.58% 4 140 4.25% 9 282 2.42%
13 5 157 4.12% 3 116 4.09% 4 132 4.00% 17 514 4.42%
14 4 122 3.20% 3 99 3.49% 3 108 3.28% 8 247 2.13%
15 3 114 2.99% 3 92 3.24% 3 103 3.12% 13 401 3.45%
16 4 133 3.49% 3 98 3.45% 4 120 3.64% 8 239 2.05%
17 4 130 3.41% 2 82 2.89% 3 101 3.06% 13 402 3.45%
18 3 95 2.49% 2 68 2.40% 2 83 2.52% 10 296 2.54%
19 4 139 3.65% 2 87 3.06% 3 117 3.55% 33 983 8.45%
20 3 119 3.12% 2 85 2.99% 3 99 3.00% 16 479 4.12%
21 5 158 4.14% 4 133 4.68% 4 143 4.34% 9 271 2.33%
22 8 248 6.51% 4 145 5.11% 7 224 6.80% 40 1187 10.20%
23 4 146 3.83% 4 127 4.47% 4 138 4.19% 8 232 1.99%

Top 20 of 20 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2652 69.57% 1736 14.93% /
2 33 0.87% 272 2.34% /stats/
3 15 0.39% 1196 10.28% /stats/usage_202005.html
4 15 0.39% 1110 9.54% /stats/usage_202011.html
5 14 0.37% 703 6.04% /stats/usage_202003.html
6 14 0.37% 1226 10.54% /stats/usage_202010.html
7 13 0.34% 1115 9.58% /stats/usage_202004.html
8 13 0.34% 1078 9.27% /stats/usage_202006.html
9 12 0.31% 1045 8.98% /stats/usage_202008.html
10 12 0.31% 1088 9.35% /stats/usage_202009.html
11 11 0.29% 931 8.01% /stats/usage_202007.html
12 7 0.18% 15 0.13% /stats/hourly_usage_202004.png
13 6 0.16% 21 0.18% /stats/daily_usage_202004.png
14 5 0.13% 13 0.11% /stats/daily_usage_202003.png
15 5 0.13% 14 0.12% /stats/usage.png
16 4 0.10% 8 0.07% /stats/hourly_usage_202003.png
17 3 0.08% 11 0.10% /stats/daily_usage_202005.png
18 3 0.08% 6 0.05% /stats/hourly_usage_202005.png
19 2 0.05% 4 0.04% /stats/ctry_usage_202003.png
20 1 0.03% 2 0.02% /stats/ctry_usage_202004.png

Top 10 of 20 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2652 69.57% 1736 14.93% /
2 14 0.37% 1226 10.54% /stats/usage_202010.html
3 15 0.39% 1196 10.28% /stats/usage_202005.html
4 13 0.34% 1115 9.58% /stats/usage_202004.html
5 15 0.39% 1110 9.54% /stats/usage_202011.html
6 12 0.31% 1088 9.35% /stats/usage_202009.html
7 13 0.34% 1078 9.27% /stats/usage_202006.html
8 12 0.31% 1045 8.98% /stats/usage_202008.html
9 11 0.29% 931 8.01% /stats/usage_202007.html
10 14 0.37% 703 6.04% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2652 69.57% 381 82.29% /
2 33 0.87% 18 3.89% /stats/
3 15 0.39% 10 2.16% /stats/usage_202005.html
4 14 0.37% 9 1.94% /stats/usage_202003.html
5 13 0.34% 8 1.73% /stats/usage_202006.html
6 12 0.31% 7 1.51% /stats/usage_202009.html
7 15 0.39% 7 1.51% /stats/usage_202011.html
8 13 0.34% 6 1.30% /stats/usage_202004.html
9 11 0.29% 6 1.30% /stats/usage_202007.html
10 12 0.31% 6 1.30% /stats/usage_202008.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2652 69.57% 369 81.10% /
2 33 0.87% 18 3.96% /stats/
3 15 0.39% 10 2.20% /stats/usage_202005.html
4 14 0.37% 9 1.98% /stats/usage_202003.html
5 15 0.39% 9 1.98% /stats/usage_202011.html
6 13 0.34% 8 1.76% /stats/usage_202006.html
7 12 0.31% 8 1.76% /stats/usage_202008.html
8 12 0.31% 7 1.54% /stats/usage_202009.html
9 14 0.37% 7 1.54% /stats/usage_202010.html
10 13 0.34% 5 1.10% /stats/usage_202004.html

Top 30 of 51 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1284 33.68% - (Direct Request)
2 816 21.41% https://doska.info/podat-obyavlenie
3 220 5.77% https://doma.info/russia/
4 152 3.99% https://twitter.com/saitobyavlenii
5 136 3.57% https://vk.com/doskaobyavlenii
6 133 3.49% https://znakomstva.net/gorod/
7 131 3.44% https://ok.ru/doskaobyavlenii
8 130 3.41% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
9 117 3.07% https://www.google.ru/search
10 103 2.70% https://vk.com/znakomstvanet
11 55 1.44% https://doska.info/blog/zennoposter-zennoposter-kak-kupit-skachat-shablony-besplatno-i-td-13.html
12 52 1.36% https://doska.info/blog/xrumer-khrumer-kak-kupit-so-skidkoj-skachat-bazy-besplatno-i-td-12.html
13 48 1.26% https://doska.info/blog/iz-ruk-v-ruki-irr-ru-doska-chastnyh-besplatnyh-objavlenij-rossii-14.html
14 48 1.26% https://doska.info/blog/nashi-doski-objavlenij-v-vk-i-ok-3.html
15 47 1.23% https://doska.info/blog/skidki-na-khosting-servery-vpsvds-ot-inferno-solutions-infernoname-7.html
16 46 1.21% http://mmsolutions.info
17 42 1.10% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
18 40 1.05% https://doska.info/blog/avito-avito-ru-besplatnyje-objavlenija-v-rossii-16.html
19 34 0.89% https://doska.info/blog/baza-dosok-objavlenij-2019-2020-goda-4.html
20 16 0.42% https://www.google.com/
21 15 0.39% http://mmsolutions.info/wp-login.php
22 14 0.37% https://doska.info/blog/
23 11 0.29% https://doska.info/blog/cian-cian-ru-nedvizhimost-prodazha-kvartir-i-domov-vtorichka-arenda-18.html
24 10 0.26% https://www.google.com
25 9 0.24% https://doska.info/blog/doska-info-doska-info-doska-objavlenij-objavlenija-v-raznyh-stranah-19.html
26 8 0.21% https://doska.info/blog/doma-info-doma-info-nedvizhimost-prodazha-kvartir-i-domov-vtorichka-arenda-20.html
27 8 0.21% https://doska.info/me/
28 7 0.18% https://doska.info/blog/olkh-olx-uz-kz-ua-pl-bg-doski-objavlenij-objavlenija-v-raznyh-stranah-17.html
29 4 0.10% https://med-bolnica.ru/dlya-zashhity-ot-raka-grudi-mammogrammy-nuzhny-uzhe-posle-30/
30 3 0.08% http://mmsolutions.info/

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 41 35.04% https://doska.info/podat-obyavlenie
2 13 11.11% https://ok.ru/doskaobyavlenii
3 13 11.11% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
4 11 9.40% https://twitter.com/saitobyavlenii
5 11 9.40% https://vk.com/doskaobyavlenii
6 10 8.55% https://doma.info/russia/
7 4 3.42% https://doska.info/blog/skidki-na-khosting-servery-vpsvds-ot-inferno-solutions-infernoname-7.html
8 3 2.56% https://znakomstva.net/gorod/
9 2 1.71% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
10 2 1.71% https://doska.info/blog/nashi-doski-objavlenij-v-vk-i-ok-3.html
11 2 1.71% https://doska.info/blog/xrumer-khrumer-kak-kupit-so-skidkoj-skachat-bazy-besplatno-i-td-12.html
12 2 1.71% https://doska.info/blog/zennoposter-zennoposter-kak-kupit-skachat-shablony-besplatno-i-td-13.html
13 1 0.85% https://doska.info/blog/avito-avito-ru-besplatnyje-objavlenija-v-rossii-16.html
14 1 0.85% https://doska.info/blog/baza-dosok-objavlenij-2019-2020-goda-4.html
15 1 0.85% https://doska.info/blog/iz-ruk-v-ruki-irr-ru-doska-chastnyh-besplatnyh-objavlenij-rossii-14.html

Top 15 of 133 Total User Agents
# Hits User Agent
1 183 4.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 173 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 144 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 133 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 117 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
6 99 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 95 2.49% Wordpress
8 79 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 77 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 63 1.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
11 63 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
12 63 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 61 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 61 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 60 1.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for November 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3812 100.00% 2839 100.00% 11631 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23